Industry new

Phiên bản 8.0 (2024)BỘ QUY TẮC ỨNG XỬ CỦA LIÊN MINH DOANH NGHIỆP CÓ TRÁCH NHIỆM

        Phiên bản 8.0 (2024)BỘ QUY TẮC ỨNG XỬ CỦA LIÊN MINH DOANH NGHIỆP CÓ TRÁCH NHIỆM
        Bộ Quy Tắc Ứng Xử Của Liên Minh Doanh Nghiệp Có Trách Nhiệm (Responsible Business Alliance, RBA) thiết lập các tiêu chuẩn để đảm bảo rằng các điều kiện làm việc trong chuỗi cung ứng là an toàn và hoạt động kinh doanh được tiến hành một cách có trách nhiệm, có đạo đức, 
        tôn trọng quyền con người và môi trường.
        Bộ Quy Tắc có thể được bất kỳ doanh nghiệp nào tự nguyện chấp nhận và sau đó được doanh nghiệp đó áp dụng cho chuỗi cung ứng trực tiếp và gián tiếp, cũng như các nhà thầu phụ của mình, bao gồm cả các nhà cung cấp lao động hợp đồng.
        Để chấp nhận Bộ Quy Tắc và trở thành một bên tham gia ("Bên Tham Gia"), doanh nghiệp cần 
        tuyên bố ủng hộ Bộ Quy Tắc và tiến hành thẩm định phù hợp với Bộ Quy Tắc và các tiêu chuẩn của nó thông qua việc thiết lập một hệ thống quản lý hiệu quả như nêu trong tài liệu này.
        Các bên tham gia phải coi Bộ Quy Tắc là một chương trình áp dụng cho toàn bộ chuỗi cung ứng. Ở mức tối thiểu, các Bên Tham Gia cũng cần yêu cầu các nhà cung cấp ở bậc tiếp theo của mình thừa nhận và thực hiện Bộ Quy Tắc.
        Điều cơ bản để áp dụng Bộ Quy Tắc là hiểu được rằng một doanh nghiệp, trong mọi hoạt động của mình, phải hoạt động tuân thủ đầy đủ pháp luật, các quy tắc và quy định hiện hành1. 
        Đểphù hợp với các tiêu chuẩn được quốc tế công nhận như được liệt kê trong các Tài Liệu Tham Khảo của tài liệu này và dựa trên các thực hành tốt nhất trong chuỗi cung ứng toàn cầu, các yếu tố của Bộ Quy Tắc này có thể vượt ra ngoài yêu cầu pháp lý tại địa phương để thúc đẩy trách nhiệm xã hội và môi trường và đạo đức kinh doanh. Trong mọi trường hợp, việc tuân thủ Bộ Quy Tắc này không được vi phạm pháp luật hiện hành. Tuy nhiên, nếu có những tiêu chuẩn khác nhau giữa Bộ Quy Tắc của RBA và pháp luật hiện hành, RBA định nghĩa sự tuân thủ là đáp ứng những yêu cầu nghiêm ngặt nhất. 
        Các quy định của Bộ Quy Tắc này bắt nguồn từ và tôn trọng các tiêu chuẩn được quốc tế công nhận, bao gồm:
        • Hướng Dẫn Của OECD Dành Cho Các Doanh Nghiệp Đa Quốc Gia
        • Các Nguyên Tắc Hướng Dẫn của Liên Hợp Quốc về Kinh Doanh và Quyền Con Người
        • Tuyên Bố của ILO về các Nguyên Tắc và Quyền Cơ Bản tại Nơi Làm Việc
        • Các Công ước Cơ bản của ILO
        • Tuyên Ngôn Nhân Quyền Quốc Tế của Liên Hợp Quốc
        Bộ Quy Tắc bao gồm 5 phần:
        • Các Phần A , B , và C : Các tiêu chuẩn về Lao Động, Sức Khỏe, An toàn và Môi trường. 
        • Phần D: Các tiêu chuẩn liên quan đến đạo đức kinh doanh. 
        • Phần E: Các yếu tố của một hệ thống được chấp nhận để quản lý việc tuân thủ Bộ Quy Tắc này.
        RBA cam kết lấy ý kiến đóng góp thường xuyên từ các bên liên quan trong quá trình tiếp tục phát triển và thực hiện Bộ Quy Tắc Ứng Xử. 

Liên kết

Liên: ông chủ Zhang

Phôn: 0384019846(张先生)

Điện: 13713888282

Hộp thư: zhj@sz-csw.com hgm@sz-csw

địa chỉ: Bên A đồng ý cho Bên B thuê và Bên B cũng đồng ý thuê quyền sử dụng tầng ba căn nhà gắn liền với quyền sử dụng đất tại địa chỉ. Tại 367 Nguyễn Văn Linh Phường Kênh Dương