Industry new

BỘ QUY TẮC ỨNG XỬ CỦA LIÊN MINH DOANH NGHIỆP CÓ TRÁCH NHIỆM THAM KHẢO

        THAM KHẢO
        Các tài liệu tham khảo sau đây được sử dụng trong quá trình soạn thảo Bộ Quy Tắc này và có thể là nguồn bổ sung thông tin hữu ích. Các tài liệu tham khảo dưới đây có thể hoặc không được mỗi Bên Tham Gia xác nhận.
        Các Tiêu Chuẩn và Công Ước:
        • Các Công ước Cơ bản của ILO
        o Công ước về Tự do Hiệp hội và Bảo vệ Quyền được Tổ chức, 1948 (Số87)
        o Công ước về Quyền Tổ chức và Thương lượng Tập thể, 1949 (Số 98)
        o Công ước Lao động Cưỡng bức, 1930 (Số 29)
        o Công ước về Bãi bỏ Lao động Cưỡng bức, 1957 (Số 105)
        o Công ước về Độ tuổi Tối thiểu, 1973 (Số 138)
        o Công ước về các Hình thức Lao động Trẻ em Tồi tệ Nhất, 1999 (Số 182)
        o Công ước về Thù lao Bình đẳng, 1999 (Số 100)
        o Công ước về Chống Phân biệt Đối xử (Lao động và Nghề nghiệp), 1958 
        (Số 111)
        o Công ước về An toàn và Sức khỏe Nghề nghiệp, 1981 (Số 155), và 
        Khung Chính sách Thúc đẩy, 2006 (Số 187)
        • Hướng Dẫn Thẩm Định của OECD về Cung Ứng Có Trách Nhiệm Các Khoáng 
        Sản Từ Khu Vực Bị Ảnh Hưởng Do Xung Đột Và Khu Vực Có Nguy Cơ Cao 
        • Hướng Dẫn Của OECD Dành Cho Các Doanh Nghiệp Đa Quốc Gia 
        • Các Nguyên tắc Hướng dẫn của Liên Hợp Quốc (UN) về Kinh doanh và Nhân quyền 
        • Tuyên ngôn Nhân quyền Quốc tế
        • Công ước Liên Hợp Quốc về Chống Tham nhũng 
        • Công Ước Liên Hợp Quốc về Quyền Trẻ Em 
        • Công Ước của Liên Hợp Quốc về Loại Bỏ Tất Cả Các Hình Thức Phân Biệt Đối Xử Với 
        Phụ Nữ 
        • Hiệp ước Toàn cầu của Liên Hợp Quốc 
        Các tài liệu tham khảo hữu ích khác:
        • Đạo luật Cải cách Phố Wall và Bảo vệ Người tiêu dùng Dodd￾Frank 
        • Hệ thống Kiểm toán và Quản lý Sinh thái 
        • Chương trình Sáng kiến Giao dịch Có Đạo đức 
        • Quy tắc Thực hành về An toàn và Sức khỏe của ILO 
        • ISO 14001 và các tiêu chuẩn liên quan – Quản lý Môi trường
        • ISO 45001:2018 - Hệ thống Quản lý Sức khỏe và An toàn Nghề nghiệp 
        • Hiệp Hội Phòng Cháy Chữa Cháy Quốc Gia 
        • Tiêu chuẩn Trách nhiệm Xã hội Quốc tế (SAI) 
        o SA 8000
        • Quy định về Mua lại của Liên bang Hoa Kỳ 
        LỊCH SỬ TÀI LIỆU
        Phiên bản 1.0 - Phát hành tháng 10 năm 2004.
        Phiên bản 1.1 - Phát hành tháng 5 năm 2005. Tài liệu được chuyển đổi sang định dạng của RBA, 
        có các sửa đổi nhỏ về bố cục trang; không có thay đổi về nội dung.
        Phiên bản 2.0 - Phát hành tháng 10 năm 2005, có sửa đổi nhiều quy định. 
        Phiên bản 3.0 - Phát hành tháng 6 năm 2009, có sửa đổi nhiều mục. 
        Phiên bản 4.0 - Phát hành tháng 4 năm 2012, có sửa đổi nhiều mục. Phiên 
        bản 5.0 - Phát hành tháng 11 năm 2014, có sửa đổi nhiều mục.
        Phiên bản 5.1 - Phát hành tháng 3 năm 2015, có sửa đổi mục A1 với hiệu lực từ ngày 
        01/01/2016. Phiên bản 6.0 - Phát hành tháng 1 năm 2018, có sửa đổi nhiều mục.
        Phiên bản 7.0 - Phát hành tháng 1 năm 2021, có sửa đổi nhiều mục. 
        Phiên bản 8.0 - Phát hành tháng 1 năm 2024, có sửa đổi nhiều mục.

Liên kết

Liên: ông chủ Zhang

Phôn: 0384019846(张先生)

Điện: 13713888282

Hộp thư: zhj@sz-csw.com hgm@sz-csw

địa chỉ: Bên A đồng ý cho Bên B thuê và Bên B cũng đồng ý thuê quyền sử dụng tầng ba căn nhà gắn liền với quyền sử dụng đất tại địa chỉ. Tại 367 Nguyễn Văn Linh Phường Kênh Dương