Industry new

BỘ QUY TẮC ỨNG XỬ CỦA LIÊN MINH DOANH NGHIỆP CÓ TRÁCH NHIỆM CÁC HỆ THỐNG QUẢN LÝ

        E. CÁC HỆ THỐNG QUẢN LÝ
        Các Bên Tham Gia cần thông qua hoặc thiết lập một hệ thống quản lý có phạm vi liên quan đến nội dung của Bộ Quy Tắc này. Hệ thống quản lý phải được thiết kế để đảm bảo: (a) phù hợp với pháp luật, quy định hiện hành và yêu cầu của khách hàng liên quan đến các hoạt động và sản phẩm của bên tham gia; (b) phù hợp với Bộ Quy Tắc này; và (c) xác định và giảm thiểu rủi ro hoạt động liên quan đến Bộ Quy Tắc này. Hệ thống cũng cần tạo điều kiện cho việc cải tiến liên tục.Hệ thống quản lý cần có những yếu tố sau:
        1) Cam Kết Của Công Ty
        Các Bên Tham Gia phải thiết lập các tuyên bố về nhân quyền, sức khỏe và an toàn, chính sách môi trường và đạo đức khẳng định cam kết của Bên Tham Gia về thẩm định và cải tiến liên tục, được lãnh đạo điều hành công ty xác nhận. Các tuyên bố về chính sách phải được công khai và thông tin cho người lao động bằng ngôn ngữ mà họ hiểu thông qua các kênh có thể tiếp cận.
        2) Trách Nhiệm và Trách Nhiệm Giải Trình Của Lãnh Đạo Quản Lý
        Bên Tham Gia phải xác định rõ giám đốc điều hành và đại diện của công ty chịu trách nhiệm đảm bảo việc thực hiện các hệ thống quản lý và các chương trình liên quan. Lãnh đạo quản lý cấp cao phải thường xuyên đánh giá tình trạng của hệ thống quản lý.
        3) Yêu Cầu Pháp Lý và Của Khách Hàng
        Các Bên Tham Gia phải áp dụng hoặc thiết lập một quy trình xác định, giám sát và hiểu các điều luật, quy định hiện hành và yêu cầu của khách hàng, bao gồm các yêu cầu của Bộ Quy Tắc này.
        4) Đánh Giá Rủi Ro và Quản Lý Rủi Ro
        Các Bên Tham Gia phải áp dụng hoặc thiết lập một quy trình để xác định các rủi ro về tuân thủpháp luật, môi trường, sức khỏe và an toàn3, thực hành lao động và đạo đức, bao gồm các rủi ro về nhân quyền và tác động nghiêm trọng đến môi trường, liên quan đến hoạt động của Bên Tham Gia. Các Bên Tham Gia phải xác định tầm quan trọng tương đối của mỗi rủi ro và thực hiện các biện pháp kiểm soát theo quy trình và hữu hình phù hợp để kiểm soát rủi ro được xác định và đảm bảo tuân thủ quy định.
        5) Mục Tiêu Cải Thiện
        Các Bên Tham Gia phải thiết lập các mục tiêu thực hiện, mục đích và kế hoạch triển khai hoạt động bằng văn bản để cải thiện hoạt động xã hội, môi trường, sức khỏe và an toàn của Bên Tham Gia, bao gồm đánh giá định kỳ hoạt động của Bên Tham Gia trong việc đạt được những mục tiêu đó.
        6) Đào Tạo
        Các Bên Tham Gia phải thiết lập các chương trình đào tạo cho quản lý và người lao động để thực hiện các chính sách, thủ tục và mục tiêu cải thiện của Bên Tham Gia và để đáp ứng yêu cầu pháp lý hiện hành và của cơ quan quản lý.
        7) Trao Đổi Thông Tin
        Các Bên Tham Gia phải thiết lập quy trình trao đổi thông tin rõ ràng và chính xác về các chính sách, thực hành, kỳ vọng và hiệu suất của Bên Tham Gia đối với người lao động, nhà cung cấp và khách hàng.
        8) Sự Tham Gia Của Người Lao Động/Bên Liên Quan và Tiếp Cận Biện Pháp 
        Khắc PhụcCác Bên Tham Gia phải thiết lập các quy trình liên tục trao đổi thông tin hai chiều với người lao động, đại diện của họ và các bên liên quan khác nếu có liên quan hoặc cần thiết. Quy trình này phải nhằm mục đích thu thập phản hồi về các thực hành và điều kiện hoạt động được đề cập trong Bộ Quy Tắc này và thúc đẩy cải tiến liên tục. Người lao động phải được cung cấp một môi trường an toàn để khiếu nại và phản hồi mà không sợ bị trả thù hoặc trả đũa. 
        9) Kiểm Toán và Đánh Giá
        Các Bên Tham Gia phải tự đánh giá định kỳ để đảm bảo việc tuân thủ các yêu cầu pháp lý và của cơ quan quản lý, nội dung của Bộ Quy Tắc và các yêu cầu trong hợp đồng với khách hàng liên quan đến trách nhiệm xã hội và môi trường.
        10) Quy Trình Hành Động Khắc Phục
        Các Bên Tham Gia phải có quy trình sửa chữa kịp thời các thiếu sót được xác định thông qua đánh giá, thanh tra, điều tra và rà soát nội bộ hoặc bên ngoài.
        11) Tài Liệu và Hồ Sơ
        Các Bên Tham Gia phải tạo và duy trì các tài liệu và hồ sơ tuân thủ quy định và phù hợp với các yêu cầu của công ty và bảo mật thích hợp để bảo vệ quyền riêng tư.
        12) Trách Nhiệm của Nhà Cung Cấp
        Các Bên Tham Gia phải thiết lập quy trình trao đổi về các yêu cầu của Bộ Quy Tắc này với các nhà cung cấp và để giám sát việc nhà cung cấp tuân thủ Bộ Quy Tắc.

Liên kết

Liên: ông chủ Zhang

Phôn: 0384019846(张先生)

Điện: 13713888282

Hộp thư: zhj@sz-csw.com hgm@sz-csw

địa chỉ: Bên A đồng ý cho Bên B thuê và Bên B cũng đồng ý thuê quyền sử dụng tầng ba căn nhà gắn liền với quyền sử dụng đất tại địa chỉ. Tại 367 Nguyễn Văn Linh Phường Kênh Dương